top of page

เช่าเพอร์ตี้ ระบบจัดการพื้นที่เช่าที่ตอบโจทย์แผงตลาด คอมมูนิตี้มอลล์

Updated: Jun 2, 2023


เช่าเพอร์ตี้ ระบบจัดการพื้นที่เช่า

PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM (PMS)

ที่มาของระบบจัดการพื้นที่เช่า

การจัดการพื้นที่เช่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า อีกทั้งการปล่อยเช่าห้องพัก อาคารพาณิชย์ คอมมูนิตี้มอลล์ ตลาดนัด และสถานที่เช่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน


การจัดการพื้นที่เช่านั้นก็มีความซับซ้อนและต้องการความรอบคอบในการดูแลและบริหารจัดการ ด้วยเหตุนี้ ระบบจัดการพื้นที่เช่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลสามารถจัดการและติดตามสถานะของพื้นที่เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ จะกล่าวถึงระบบจัดการพื้นที่เช่าอย่างละเอียดเพื่อเสนอแนะวิธีการบริหารจัดการเชิงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่เช่า


หน้าที่ของระบบจัดการพื้นที่เช่า

ระบบจัดการพื้นที่เช่าคือระบบที่ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถดูแลและบริหารจัดการกับพื้นที่เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจัดการพื้นที่เช่า จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่เช่าที่รวมถึงการจัดการรายละเอียดของห้องพักหรือสถานที่เช่า เช่น รายละเอียดของพื้นที่ เช่น จำนวนห้อง ราคาเช่า สถานะการเช่า การชำระเงินและการติดตามการจองหรือการเช่าFUNCTION

การโปรโมทพื้นที่เช่า

หนึ่งในปัญหาที่พบได้ในการจัดการพื้นที่เช่าคือการตลาดหรือการโปรโมทพื้นที่ให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ที่มีการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย การโปรโมทออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ได้ง่าย และมีการติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ได้อย่างสะดวก


การบันทึกข้อมูลลูกค้า

การบันทึกข้อมูลลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในระบบการจัดการพื้นที่เช่า เนื่องจากจะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลลูกค้าได้ง่ายและทันที ทำให้การติดต่อกับลูกค้าเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การบันทึกข้อมูลลูกค้ายังช่วยให้คุณสามารถติดตามและตรวจสอบประวัติการเช่าพื้นที่ของลูกค้าได้ง่ายขึ้น


การจัดการสัญญาเช่า

ช่วยให้เจ้าของพื้นที่สามารถสร้างสัญญาเช่าออนไลน์ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยระบบจะสร้างสัญญาเช่าแบบอัตโนมัติ ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อมูลที่เจ้าของพื้นที่ต้องการให้แก่ผู้เช่า


การวางบิลและชำระเงิน

ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าเช่าพื้นที่ออนไลน์ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยระบบจะเชื่อมต่อกับหน้าเว็บให้ผู้เช่าสามารถชำระเงินผ่านลิงค์ เพื่อช่วยลดการติดต่อกับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากและการที่ผู้เช่าต้องต่อคิวรอนานในการมาชำระค่าเช่าในวันต้นเดือน


การเรียกดูรายงาน

การเรียกดูรายงานระบบจัดการพื้นที่เช่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบได้ รายงานที่สำคัญประกอบด้วย

  1. รายงานการจองพื้นที่: เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการจองพื้นที่ทั้งหมดในระบบ รวมถึงรายละเอียดของผู้ใช้บริการ วันที่และเวลาที่จอง ราคา สถานะการชำระเงิน และสถานะการใช้งาน

  2. รายงานการชำระเงิน: เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลการชำระเงินของผู้ใช้บริการ รวมถึงวันที่ชำระเงิน วิธีการชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ และสถานะการชำระเงิน

  3. รายงานสถานะการใช้งาน: เป็นรายงานที่แสดงสถานะการใช้งานของพื้นที่ที่ถูกจอง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เช่า วันเวลาที่เริ่มใช้งาน วันเวลาที่สิ้นสุดการใช้งาน รวมถึงสถานะการคืนพื้นที่

  4. รายงานผู้ใช้บริการ: เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการทั้งหมดในระบบ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และประวัติการใช้งาน

  5. รายงานการเงิน: ระบบช่วยสรุปรายได้ในแต่ละช่วงเวลาให้เจ้าของ/ทีมบริหารพื้นที่เช่าได้ดูแบบ real time


-------------


CHAOPERTY

เช่าเพอร์ตี้ ระบบบริหารจัดการ "พื้นที่เช่า" Commercial Property Management Software


ให้การปล่อย เช่า พร็อพเพอร์ตี้ เป็นเรื่องง่าย


ตัวช่วย ตลาดสด, คอมมูนิตี้มอลล์, อาคารออฟฟิศ บริหารพื้นที่ให้เช่าในรูปแบบทั้ง รายวัน, รายเดือน, รายปี จัดการพื้นที่ได้ตั้งแต่ 1 ห้อง/แผง ไปจนถึง 1000+ ห้อง/แผงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

เช่าเพอร์ตี้ ระบบจัดการพื้นที่เช่า

line: @chaoperty

youtube: https://www.youtube.com/@chaoperty website: https://www.chaoperty.com/


21 views

Comentarios


bottom of page